دسامبر 7, 2019

سومین دوسالانه طراحان بسته بندی ایران

سومین نمایشگاه دوسالان طراحان بسته بندی ایران باهدف حمایت از کالاهای ایرانی و استعدادهای جوان هنر و صنعت بسته بندی ، روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران […]
دسامبر 7, 2019

سومین دوسالانه طراحان بسته بندی ایران

سومین نمایشگاه دوسالان طراحان بسته بندی ایران باهدف حمایت از کالاهای ایرانی و استعدادهای جوان هنر و صنعت بسته بندی ، روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران […]
دسامبر 7, 2019

سومین دوسالانه طراحان بسته بندی ایران

سومین نمایشگاه دوسالان طراحان بسته بندی ایران باهدف حمایت از کالاهای ایرانی و استعدادهای جوان هنر و صنعت بسته بندی ، روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران […]
دسامبر 7, 2019

سومین دوسالانه طراحان بسته بندی ایران

سومین نمایشگاه دوسالان طراحان بسته بندی ایران باهدف حمایت از کالاهای ایرانی و استعدادهای جوان هنر و صنعت بسته بندی ، روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران […]
نوامبر 26, 2019

سومین دوسالانه طراحان بسته بندی ایران

سومین نمایشگاه دوسالان طراحان بسته بندی ایران باهدف حمایت از کالاهای ایرانی و استعدادهای جوان هنر و صنعت بسته بندی ، روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران […]